при всяко нарушение на авторски права, моля свържете се с някой от редакторите на блога в меню контакти

7 April 2014

Гу Чън / Gu Cheng


Превод: Богомил Господинов

Gu Cheng was a famous Chinese modern poet, essayist and novelist. He was a prominent member of the "Misty Poets", a group of Chinese modernist poets.

Гу Чън е известен съвременен китайски поет, есеист и новелист. Приживе е бил виден член на кръгът "Неясни поети" (朦胧), група от китайски поети-модернисти. Гу Чън е син на именит член на китайската комунистическа партия и военен поет. По време на Културната революция, семейството му е изселено и принудено да отглежда прасета. За този период от живота си, той казва, че е научил да пише поезия учейки се от природата.
През 70-те години, поезията му добива популярност на Запад и той се премества в Оуклънд, Нова Зеландия, където преподава китайски език. Животът му завършва трагично след като Чън убива съпругата си по особено жесток начин, след което слага край и на собствения си живот.

Good-bye

You turn in silence aside
your face to the night.

In the places where the night grows darkest
lamps crowd together.

They are always there together;
we will meet again, sooner or later.

Good-bye now
so that we see each other again.

translated by Gordon T. Osing and De-An Wu Swihart

Довиждане

Извръщаш тихо встрани
лицето си към нощта

По местата където тя е най-тъмна
лампи се тълпят заедно

Те са винаги там заедно;
ще се срещнем отново, рано или късно.

Довиждане сега
за да се видим отново.


This Generation
The dark nights gave me my dark eyes;
I, however, use them to look for light.

translated by Gordon T. Osing and De-An Wu Swihart


Поколение

Тъмните нощи ми дадоха моите тъмни очи;
аз, обаче, ги използвам, за да търся светлина.

Превод: Богомил Господинов


In Sunset's Glow
In the evening's glow,
your lips tightly closed,
you say, "There are only fifteen minutes left,"
meaning the sorrow has already begun.

"We might be apart for ten or a hundred years;
we must be thousands, ten-thousand miles apart."
But then you smile playfully
showing your real age.

You say, "I forgot to say even the one sentence."
I say, "Yes, you seem to have forgotten that one sentence."
We never got around to that sentence all evening;
but before we'd noticed, anyway, the sun set in silence.

translated by Gordon T. Osing and De-An Wu Swihart


В блясъка на залеза

В блясъка на залеза, 
твоите устни плътно затворени, казваш, 
"Остават само още петнайсет минути," 
което означава, че трагедията започва сега.

"Може би сме разделени от десет или сто години!" 
"Разделят ни хиляди, десетки хиляди мили!" 
Но после ти се усмихваш игриво, 
показвайки истинската си възраст.

"Забравих да кажа онова изречение." 
"Да, със сигурност пропуснахме едно изречение" 
Ние никога не успяхме да го измислим. 
Но, така или иначе, слънцето тихо залезе.

Far and Near
You,
you look at me one moment
and at clouds the next.

I feel
when you're looking at me, you're far away,
but when you're looking at the clouds, how could we be nearer!

translated by Gordon T. Osing and De-An Wu Swihart

Близо и далеч

Ти,
гледаш ме за момент
а в следващия гледаш облаците.

Чувствам, че
когато ме гледаш, се намираш далеч,
но когато гледаш облаците, не би могла да бъдеш по-близо!

The Origins of the Moon and Stars

Branches of trees try to shred the sky
but succeed only in poking so many tiny holes,
through which pierce lights from beyond the sky
that people simply name Moon and Stars.

translated by Gordon T. Osing and De-An Wu Swihart

Произходът на Луната и Звездите

Клони на дървета опитват да пробият небето
но успяват единствено да промушат малки дупки
през които светлина отвъд пробива път
който хората наричат Луна и Звезди.

In the Twinkling of the Eyes
--During those wrong years I had this kind of "illusion"

I firmly believed
I watched the world with utmost concentration.

A rainbow
swam in the fountain,
searching among the passers-by silently.
I blinked my eyes
and it turned into the shape of a viper.

A clock
reposed on a church
marking the time steadily;
I blinked my eyes
and it became a bottomless well.

A red blossom
opened on the movie screen
inviting the excitements of Spring;
I blinked my eyes
and it turned to glistening blood.

Now to keep my beliefs solid
I keep my eyes wide open all the time.

translated by Gordon T. Osing and De-An Wu Swihart